Juridische verklaring

ALGEMENE VOORWAARDEN

-Deze voorwaarden zijn recent bijgewerkt op 6 April 2018.

Wie zijn we en hoe kunt u ons bereiken

Deze site is het eigendom van en wordt beheerd en onderhouden door de Kimberly-Clark Corporation namens de groep bedrijven van Kimberly-Clark (“Kimberly-Clark” of "Wij"). Deze site, de domeinnaam en alle broncode en waarneembare componenten in alle media waaronder zonder beperking tekst, afbeeldingen en audio, zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Kimberly-Clark.

Klik hier om contact met ons op te nemen: https://www.drynites.be/nl/contacteer-ons/, of neem contact op met onze klantenservice op FREEPHONE 0800 4844437.

Door onze site te gebruiken, accepteert u deze voorwaarden

Door onze site te gebruiken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u er mee instemt deze na te leven.

Als u niet met deze voorwaarden instemt, kunt u onze site niet gebruiken.

Wij adviseren een kopie van deze voorwaarden af te drukken voor toekomstig gebruik.

Er zijn andere voorwaarden die op u van toepassing kunnen zijn

Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de onderstaande aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn als u gebruikmaakt van onze site:

- Ons Privacybeleid en Cookie-beleid leggen de voorwaarden vast voor de verwerking van alle persoonsgegevens die we van u verzamelen of die u ons verstrekt. Door onze site te gebruiken, geeft u toestemming voor deze verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte informatie juist is. Ons Cookie-beleid informeert u over de cookies die op onze site worden gebruikt.

- Ons Beleid voor aanvaardbaar gebruik https://www.drynites.be/nl/juridische-verklaring/, dat het geoorloofd en ongeoorloofd gebruik van onze site vastlegt. Als u onze site gebruikt, dient u dit beleid voor aanvaardbaar gebruik na te leven.

We kunnen deze voorwaarden wijzigen

Van tijd tot tijd passen we deze voorwaarden aan. We vragen u deze voorwaarden te raadplegen elke keer dat u onze site wenst te gebruiken, om er zeker van te zijn dat u de op dat moment geldende voorwaarden begrijpt. Deze voorwaarden zijn recent bijgewerkt op 6 April 2018.

We kunnen veranderingen aanbrengen op onze site

We kunnen onze site van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen teneinde veranderingen aan onze producten, de behoeften van de gebruikers en onze zakelijke prioriteiten weer te geven. We doen ons best om u ruim van tevoren te informeren over alle belangrijke wijzigingen.

Het kan zijn dat we onze site opschorten of weghalen

Onze site is gratis beschikbaar.

We kunnen niet garanderen dat onze site, of de inhoud daarvan, altijd beschikbaar is of nooit wordt onderbroken. We kunnen de beschikbaarheid van de gehele of een deel van onze site opschorten, intrekken of beperken uit zakelijke of operationele overwegingen. We doen ons best om u ruim van tevoren te informeren over opschorting of intrekking.

U bent ook verantwoordelijk voor iedereen die via uw internetverbinding op onze website terechtkomt, stel ze op de hoogte van deze gebruiksvoorwaarden en overige toepasselijke algemene voorwaarden en zorg dat iedereen deze naleeft.

U dient uw accountgegevens te beveiligen.

Als u een gebruikerscode, wachtwoord of andere informatie als onderdeel van onze beveiligingsprocedures kiest, of als deze aan u worden toegewezen, dient u vertrouwelijk met deze informatie om te gaan. U mag deze niet aan derden doorgeven.

Wij hebben het recht om een gebruikerscode of wachtwoord, of deze nu door u gekozen is of aan u verstrekt, op elk moment uit te schakelen, mochten wij van mening zijn dat u de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet naleeft.

Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan uzelf uw gebruikerscode of wachtwoord kent, dient u dit onmiddellijk aan ons te melden op https://www.drynites.be/nl/contacteer-ons/, of contact op te nemen met onze klantenservice op FREEPHONE 0800 4844437.

Hoe gebruikt u het materiaal op onze site

Wij zijn eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en van het daarop gepubliceerde materiaal. Deze werken zijn beschermd door de wereldwijde auteursrechtwetgeving en -overeenkomsten. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden.

U kunt één kopie afdrukken en uittreksels downloaden van alle bladzijden op onze site voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik en u mag familie of vrienden wijzen op inhoud die op onze site is geplaatst.

U mag geen wijzigingen aanbrengen in de papieren of digitale kopieën van welk materiaal dan ook, dat u op welke manier dan ook heeft afgedrukt of gedownload en u mag illustraties, foto's, video- of geluidsopnamen of enig ander grafisch materiaal niet apart van de begeleidende tekst gebruiken.

Onze status (evenals die van elke geïdentificeerde bijdrager) als de auteurs van inhoud op onze site dient altijd te worden erkend.

U mag geen enkel deel van de inhoud op onze site gebruiken voor commerciële doeleinden, zonder van ons of onze licentieverleners een licentie te verkrijgen.

Als u een onderdeel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, komt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk te vervallen en dient u, naar onze keuze, alle kopieën die u van het materiaal heeft gemaakt te retourneren of vernietigen.

Behalve zoals hierboven beschreven mag u op geen enkele manier deze site, of een onderdeel ervan, kopiëren, reproduceren, opnieuw uitgeven, benoemen, plaatsen, uploaden, verzenden of wijzigen.

Gebruik de informatie op deze site niet als uw enige bron van informatie.

De inhoud van onze site wordt slechts verstrekt ter algemene informatie, educatie, ontspanning en communicatie. Het is niet bedoeld om te dienen als betrouwbaar advies. U dient beroepsmatig of specialistisch advies in te winnen alvorens enige actie te ondernemen of juist geen actie te ondernemen op basis van de inhoud op onze site.

Hoewel we ons redelijkerwijs inspannen om de informatie op onze site bij te houden, geven we geen impliciete of expliciete verklaringen, garanties of waarborgen over de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de inhoud op onze site, dat deze recent is, of dat onze site of de server(s) waarop de site is geplaatst geen virussen bevatten.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor websites waarnaar we verwijzen

Als onze site koppelingen naar andere, door derden beschikbaar gestelde sites en voorzieningen bevat, worden deze koppelingen uitsluitend ter informatie beschikbaar gesteld. Dergelijke koppelingen kunnen niet worden opgevat als onze goedkeuring voor deze gekoppelde websites of voor de informatie die u daar eventueel verkrijgt.

Wij hebben geen controle over de inhoud van deze sites of voorzieningen en u erkent en stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor hun beschikbaarheid, dat wij de daar beschikbare inhoud niet onderschrijven en op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de inhoud, producten, diensten of ander materiaal beschikbaar op of via deze sites, of enig(e) schade of verlies die/dat u heeft opgelopen of geleden in verband met het gebruik daarvan.

Door gebruikers gegenereerde inhoud wordt niet door ons goedgekeurd

Deze website kan ook informatie en materiaal bevatten die/dat door andere gebruikers van de site is toegevoegd, onder andere op mededelingenborden en in chatrooms. Zulke informatie en zulk materiaal is niet door ons geverifieerd of goedgekeurd De ideeën die andere gebruikers op onze site formuleren vertegenwoordigen niet onze ideeën of waarden.

Als u een klacht wilt indienen over door andere gebruikers toegevoegd(e) informatie en materiaal, kunt u contact opnemen via https://www.drynites.be/nl/contacteer-ons/.

Onze verantwoordelijkheid voor door u geleden verlies of opgelopen schade

Ongeacht of u consument of zakelijk gebruiker bent:

- Indien in strijd met de wet, beperken of sluiten wij geen aansprakelijkheid uit jegens u. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze medewerkers, vertegenwoordigers of onderaannemers en voor fraude of frauduleuze praktijken.

- Er zijn diverse beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid van toepassing op aansprakelijkheid als gevolg van het leveren van producten aan u, hetgeen wordt vastgelegd in onze Algemene leveringsvoorwaarden.

Als u zakelijk gebruiker bent:

- Wij sluiten alle impliciete voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden die mogelijk van toepassing zijn op onze site of op alle daar geplaatste inhoud uit.

- Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor verlies of schade, hetzij volgens contract, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), inbreuk op een wettelijke verplichting, of anderszins, zelfs als dit te verwachten was, als gevolg van of in verband met:

- het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van onze site; of

- het gebruik van of vertrouwen op de op onze site weergegeven inhoud.

- Wij zijn in het bijzonder niet aansprakelijk voor:

- verlies van winsten, verkoop, handel of inkomsten;

- bedrijfsstagnatie;

- verlies van verwachte besparingen;

- verlies van bedrijfsmogelijkheden, goodwill of reputatie; of

- indirecte of gevolgschade of verlies.

Als u consument bent:

- Wij maken u erop attent dat we onze site alleen beschikbaar stellen voor huiselijk en privégebruik. U stemt ermee in onze site niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden en we zijn jegens u niet aansprakelijk voor verlies van winst, verlies van handel, bedrijfsstagnatie of verlies van bedrijfsmogelijkheden.

- Als door ons beschikbaar gestelde defecte digitale inhoud een toestel of digitale inhoud van uzelf beschadigt en dit is veroorzaakt doordat wij er niet in zijn geslaagd redelijk(e) zorg en vakmanschap aan te wenden, zullen wij de schade repareren danwel vergoeden. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor schade die u had kunnen vermijden door ons advies op te volgen een gratis aangeboden herziening te gebruiken of voor schade veroorzaakt doordat u de installatieaanwijzingen niet correct heeft opgevolgd of niet beschikt over de door ons aangeraden minimale systeemvereisten.

Inhoud toevoegen op onze site

Wanneer u gebruikmaakt van een functie waarmee u inhoud op onze site kunt toevoegen, of contact kunt maken met andere gebruikers van onze site, dient u de in ons Beleid voor toegestaan gebruik vastgelegde normen voor inhoud na te leven https://www.drynites.be/nl/privacybeleid/.

U garandeert dat dergelijke bijdragen voldoen aan de normen en u bent aansprakelijk jegens ons en vrijwaart ons voor elke schending van deze garantie. Dat betekent dat u verantwoordelijk bent voor door ons geleden of opgelopen verlies of schade als gevolg van uw schending van de garantie.

Alle inhoud die u op onze site toevoegt wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet uw eigendom en Kimberly-Clark is niet aansprakelijk voor het gebruik of de openbaarmaking daarvan. U behoudt alle eigendomsrechten met betrekking tot uw inhoud, maar u bent verplicht ons een beperkte licentie te verlenen voor het gebruiken, opslaan en kopiëren van deze inhoud en deze te distribueren en beschikbaar te stellen aan derden. De rechten die u ons verleent staan beschreven in Rechten die u ons verleent voor het gebruik van materiaal dat u toevoegt [CREËER EEN ANKERKOPPELING NAAR DE RELEVANTE ALINEA].

Wij hebben ook het recht uw identiteit bekend te maken aan derden als deze beweren dat de door u op onze site toegevoegde inhoud een schending betekent van hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy.

Wij hebben het recht om alles wat u op onze site plaatst te verwijderen als dit, volgens ons, niet overeenkomt met de normen voor inhoud vastgelegd in ons Beleid voor aanvaardbaar gebruik https://www.drynites.be/nl/privacybeleid/.

U bent als enige aansprakelijk voor het beveiligen en het maken van reservekopieën van uw inhoud.

De rechten die u ons verleent voor het gebruik van materiaal dat u toevoegt

Als u inhoud op onze site toevoegt of plaatst of per elektronische post verstuurt, verleent u ons de volgende rechten en vrijstellingen voor het gebruik van deze inhoud:

- Een exclusieve, eeuwigdurende licentie voor het gebruik van deze inhoud voor welk doel dan ook, zij het commercieel of anderszins, zonder vergoeding, in alle media, in elk rechtsgebied, geheel of gedeeltelijk, inclusief wijzigingen of aanpassingen die het essentiële karakter van de inhoud niet veranderen, of voor het verwijderen of corrigeren van uitspraken over onze producten.

- U doet ook afstand, ten gunste van ons, van alle morele rechten (of soortgelijke rechten) die op dit moment van u zijn of die u geniet of die ooit wereldwijd van u kunnen zijn of waarvan u ooit wereldwijd zou kunnen genieten.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor virussen en u mag deze niet introduceren.

Wij kunnen niet garanderen dat onze site beveiligd is of geen fouten of virussen bevat.

U bent verantwoordelijk voor de configuratie van uw informatietechnologie, computerprogramma's en het platform voor toegang tot onze site. U dient uw eigen software voor virusbescherming te gebruiken.

U mag onze site niet misbruiken door het opzettelijk introduceren van virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat schadelijk is of technische schade kan veroorzaken. U mag niet proberen onbevoegd toegang te verkrijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of elke andere server, computer of databank die verbonden is met onze site.

U mag onze site niet aanvallen met een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of service-aanval. Als u deze bepaling schendt, pleegt u een strafbaar feit onder de Computer Misuse Act 1990 (wet inzake computermisbruik van 1990) of soortgelijke wetgeving. Wij geven een dergelijke schending aan bij de betrokken rechtshandhavingsinstanties en we werken samen met deze instanties door uw identiteit aan hen bekend te maken. In geval van een dergelijke schending komt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk te vervallen.

Regels voor het koppelen naar onze site

U mag koppelen naar onze thuispagina, op voorwaarde dat u dat op een eerlijke en legale manier doet en dat dit onze reputatie niet aantast of dat u daarvan profiteert.

U mag geen koppeling opzetten zodanig dat u enige vorm van associatie, goedkeuring of onderschrijving van onze kant suggereert waar dit niet het geval is.

U mag geen koppeling naar onze site opzetten op een website waarvan u niet de eigenaar bent.

Onze site mag niet worden benoemd op een andere site, en u mag geen koppeling aanmaken naar enig ander onderdeel van onze site behalve naar de thuispagina.

Wij behouden ons het recht voor om zonder aankondiging de koppelingstoestemming in te trekken.

De website waarop u verwijst dient in alle opzichten de normen voor inhoud vastgelegd in ons Beleid voor aanvaardbaar gebruik na te leven https://www.drynites.be/nl/privacybeleid/.

Als u een koppeling wilt opzetten of gebruik wilt maken van inhoud op onze site op een andere manier dan hierboven beschreven, kunt u contact met ons opnemen via ons internetformulier: https://www.drynites.be/nl/contacteer-ons/.

Welke nationale wetgeving is van toepassing op geschillen?

Als u consument bent, dient u te weten dat deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de formulering daarvan zijn onderworpen aan het Engels recht. U en wij zijn het er beiden over eens dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusieve bevoegdheid hebben.

Als u een bedrijf bent, zijn deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de formulering daarvan (en alle niet-contractuele geschillen of vorderingen) onderworpen aan het Engels recht. Wij zijn het er beiden over eens dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusieve bevoegdheid hebben.

Ongevraagde ideeën

Kimberly-Clark verheugt zich op uw commentaar en zal met plezier uw vragen over onze producten en ons bedrijf beantwoorden. Wij hebben echter geen behoefte aan ongevraagde ideeën, suggesties of materiaal met betrekking tot het ontwikkelen, ontwerpen, vervaardigen of op de markt brengen van onze producten en kunnen deze ook niet accepteren.

Door ons te houden aan dit beleid, hopen wij misverstanden dienaangaande te vermijden met leden van het publiek die commentaar of ideeën aan ons verstrekken met betrekking tot producten of concepten die zijn ontwikkeld door de medewerkers van Kimberly-Clark. Als u eventueel in dienst komt bij Kimberly-Clark, vormt het materiaal dat beschikbaar is op deze site geen geheel of gedeeltelijk arbeidscontract, en kan ook niet als zodanig worden beschouwd.

Onze handelsmerken zijn gedeponeerd

Alle namen, logo's en handelsmerken die op deze site worden gebruikt zijn eigendom van Kimberly-Clark of worden met toestemming gebruikt. U hebt geen toestemming deze te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring, tenzij zij onderdeel vormen van materiaal dat u met toestemming gebruikt volgens de hierboven genoemde voorwaarden.

Conditions d'utilisation du site DryNites®

Even geduld a.u.b.