Privacybeleid

 
 

Deze site is eigendom van en wordt gebruikt en onderhouden door KIMBERLY-CLARK CORPORATION (hierna te noemen "Kimberly-Clark", "ons", "wij") met als statutaire zetel World Headquarters, P.O. Box 619100, Dallas, Texas 75261–9100, Verenigde Staten.

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Bij persoonsgegevens gaat het om informatie - over een levende persoon - die gevolgen heeft voor de privacy van die persoon en waarmee een persoon wordt geïdentificeerd met die informatie op zich dan wel in combinatie met andere informatie die wij bezitten dan wel waarschijnlijk nog zullen verkrijgen.

In dit privacybeleid (hierna te noemen het beleid) wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij deze kunnen gebruiken, welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen. Lees voordat u persoonsgegevens aan ons verstrekt of op andere wijze gebruik maakt van onze site dit beleid volledig door en controleer of u akkoord gaat met ons privacybeleid.

Wij wijzen u erop dat deze website links kan bevatten naar websites van derden. Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor het privacybeleid en de veiligheid van de informatie die wij verzamelen. Wij raden u aan om het beleid en de procedures op het gebied van privacy en veiligheid te controleren van elke andere website die u bezoekt.

Hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen
Online en offline verkrijgen wij persoonsgegevens die u bewust en vrijwillig aan ons verstrekt. Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u:
- onze website bezoekt,
- contact opneemt met onze klantenservicecentra of op andere wijze om informatie vraagt bij ons,
- een sample-product bestelt of vraagt om een coupon,
- zich aanmeldt voor onze specifieke merkenprogramma's en
- wanneer u met ons communiceert via sociale netwerksites, apps van derden dan wel vergelijkbare technologieën.
Daarnaast kunnen wij informatie verzamelen die wij ontvangen van derden, bijvoorbeeld door uw gebruik van andere websites die wij gebruiken, en van gelieerde derden, zoals onderleveranciers.
Welke persoonsgegevens wij verzamelen
Om de door u gewenste diensten aan u te kunnen verlenen, zullen wij over u de volgende persoonsgegevens verzamelen:
- uw volledige naam en achternaam,
- uw contactgegevens (bijvoorbeeld uw telefoonnummer, woonadres en e-mailadres),
- uw geslacht,
- uw IP-adres en
- bepaalde informatie over uw kind (bijvoorbeeld geboortedatum en geslacht).

Onze doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- het aan u verstrekken en verlenen van informatie, producten en diensten zoals die door u zijn besteld,
- het aan u doorgeven van eventuele wijzigingen in uw diensten en het aan u verstrekken van informatie met betrekking tot vergelijkbare goederen en diensten die voor u interessant kunnen zijn, mits u daarvoor hebt gekozen (opt-in),
- het beheren van onze website en het bijdragen aan de verbetering van onze producten en diensten zoals die door u zijn besteld en
- het voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

De partijen waarmee wij uw persoonsgegevens delen
Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij informatie over u delen met derden. Hierbij gaat het onder andere om de volgende situaties:
- Het delen van uw informatie met partnerbedrijven
Wij kunnen om uw toestemming vragen om uw informatie te delen met zorgvuldig geselecteerde externe bedrijven als wij denken dat hun producten of diensten voor u interessant kunnen zijn. U kunt aangeven dat u geen e-mails van ons wilt ontvangen (opt-out) door contact met ons op te nemen of door te bellen met 0800 19 064. Onze partners mogen uw contactgegevens alleen gebruiken om relevante aanbiedingen en programma's aan u te presenteren en zij zijn verplicht om vertrouwelijk met uw contactgegevens om te gaan.
- Het delen van uw informatie met dienstverleners
Wij kunnen indien nodig informatie delen met bedrijven of personen die diensten aan ons verlenen. Met deze diensten kunnen zij, onder andere, ons helpen bij het verlenen van de u gevraagde diensten, onze databases aanmaken of bijhouden, onderzoek en analyse uitvoeren met betrekking tot de mensen die bij ons vragen om producten, diensten of informatie, berichten voorbereiden en verspreiden of reageren op vragen.
- Wetshandhaving en juridische procedures
Wij kunnen richting wetshandhavingsinstanties melding maken van activiteiten indien wij reden hebben om aan te nemen dat deze onrechtmatig zijn of indien wij reden hebben om aan te nemen dat wij hiermee behulpzaam zijn bij een wetshandhavingsonderzoek naar onrechtmatige activiteiten (met name wanneer wij hiertoe een eerlijk, redelijk en juridisch correct verzoek ontvangen van een wetshandhavings- dan wel toezichthoudende instantie). Daarnaast behouden wij ons het recht voor om uw informatie te verstrekken aan wetshandhavingsinstanties indien wij, naar eigen oordeel, vaststellen dat u hebt gehandeld in strijd met ons beleid of dat het verstrekken van uw informatie de rechten, eigendommen of veiligheid kan beschermen van Kimberly-Clark dan wel anderen.
- Het delen van uw informatie voor zover dit wettelijk is toegestaan
Wij kunnen uw informatie delen met anderen voor zover dit wettelijk vereist dan wel toegestaan is. Hierbij kan het gaan om het delen van uw informatie met overheidsinstanties dan wel derden naar aanleiding van dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of andere juridische procedures dan wel indien wij dit noodzakelijk achten voor de uitoefening van onze wettelijke rechten en/of de bescherming van de eigendommen of de veiligheid van onze klanten of anderen (met inbegrip van de uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties voor de bescherming tegen fraude en het beperken van kredietrisico's), de verdediging tegen jegens ons ingestelde rechtsvorderingen dan wel de verdediging tegen mogelijke rechtsvorderingen die, naar ons oordeel, tegen ons zouden kunnen worden ingesteld.
- Blogs, online berichten en ervaringen
Wij kunnen ertoe besluiten om gebruikers de mogelijkheid te bieden commentaren, berichten, ervaringen dan wel andere informatie te delen. Als u ervoor kiest om dergelijke informatie aan ons te verstrekken, kan de informatie die u verstrekt algemeen beschikbaar zijn voor het publiek. Informatie die u daar verstrekt, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere bezoekers.
- Zakelijke transacties
Indien wij geheel of gedeeltelijk worden overgenomen dan wel de overname van een bedrijf of een deel van een bedrijf uitvoeren dan wel voorbereiden, kan uw informatie worden overgedragen aan het overnemende bedrijf dan wel aan een andere entiteit die blijft voortbestaan na een dergelijke transactie.
- Interest-based advertising
Kimberly-Clark neemt deel aan interest-based advertising (rekening houdend met het on-linegedrag). Dat betekent dat een derde gebruik kan maken van technologie, zoals een cookie in uw browser of een web-beacon, waarmee u kunt worden geïdentificeerd op onze website om reclame te kunnen maken voor producten en diensten die zijn afgestemd op uw interessegebieden. Op basis van uw browsegedrag op verschillende websites kunt op onze website reclame zien die is afgestemd op uw browse- of shopgedrag óf kunt u reclame voor producten van Kimberly-Clark zien op andere websites. Kimberly-Clark neemt vrijwillig deel aan het zelfregulerende programma van de Digital Advertising Alliance.
- Overige derden
Wij kunnen niet-persoonlijke informatie delen met andere derden dan hierboven beschreven. Als wij dit doen, kunnen wij er door samenvoeging dan wel anonimisering voor zorgen dat het niet waarschijnlijk is dat de informatie door een derde kan worden gekoppeld aan u, uw computer of uw apparaat. Samenvoeging houdt in dat wij de niet-persoonlijke informatie van een groot aantal personen met elkaar combineren, waardoor de gegevens niet bij één bepaalde persoon horen. Anonimisering houdt in dat wij bepaalde delen van informatie proberen te verwijderen of wijzigen die zouden kunnen worden gebruikt om gegevens te koppelen aan een bepaalde persoon.

Het beheer van uw privacy via ons merkprogramma
Wij bieden u de mogelijkheid om in bepaalde mate te bepalen en te kiezen hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen. Door een zogenaamde opt-out, waarbij u aangeeft geen e-mails meer van ons te willen ontvangen, of door contact met ons op te nemen zoals beschreven in het privacybeleid, kunt u ervoor kiezen geen informatie meer te ontvangen over ons merk, zoals nieuwsbrieven, aanbiedingen of informatie over producten van Kimberly-Clark.

Kinderen
Kimberly-Clark hecht veel belang aan het beschermen van de online privacy van kinderen en het veilig maken van het internet. Wij leveren geen producten en diensten aan kinderen en wij zullen niet bewust persoonlijke informatie verzamelen of opvragen van kinderen zonder de toestemming van ouders wanneer deze toestemming vereist is volgens de toepasselijke wetgeving (waarbij de leeftijd waarbij de toestemming vereist is per land kan verschillen).

Overdracht van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar een ander land dan het land waarin zij oorspronkelijk zijn verstrekt en kunnen worden gedeeld met door ons vertrouwde derden in rechtsgebieden buiten de Europese Economische Ruimte. Alle internationale overdrachten van persoonsgegevens zullen plaatsvinden conform de van toepassing zijnde wetgeving inzake de gegevensbescherming.

Uw rechten
De wetgeving inzake gegevensbescherming geeft individuele personen rechten met betrekking tot persoonsgegevens over hen die in handen zijn van organisaties. U hebt de volgende mogelijkheden:
- U kunt een kopie opvragen van uw persoonsgegevens waarover wij beschikken.
- U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren, te wissen of af te schermen.
- U kunt, als u besluit geen commerciële e-mails meer van ons te willen ontvangen, via een zogenaamde opt-out aangeven dat u dergelijke e-mails niet meer wilt ontvangen door te klikken op de link voor “afmelden” helemaal onderaan in iedere commerciële e-mail.

Vragen en klachten
Als u vragen over ons privacybeleid hebt, kunt u contact met ons opnemen via Contactgegevens of door te bellen met 0800 19 064.

Wijzigingen van dit privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om dit beleid op elk gewenst moment aan te passen door het herziene privacybeleid op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om altijd ons beleid te controleren als u informatie aan ons verstrekt of een opdracht plaatst. Door onze website te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met dergelijke wijzigingen.

Cookiebeleid
Zoals veel bedrijven maakt Kimberly-Clark op onze website gebruik van cookies-technologie. Bij cookies gaat het om informatie die door uw browser wordt opgeslagen op uw computer. Zo worden uw voorkeuren opgeslagen bij een bezoek aan een bepaalde site. Als u inlogt, laat de cookie ons weten of u onze website al eerder hebt bezocht of een nieuwe bezoeker bent. Ook kunnen wij kijken welke reclame gebruikers naar onze website brengt. Wij gebruiker de cookie als hulpmiddel om te bepalen voor welke functies op de site u de meeste belangstelling hebt, zodat wij ons aanbod kunnen aanpassen aan uw mogelijke behoeften. Als u daarvoor kiest, kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden afgewezen. Ook kunt u de cookies afzonderlijk of als geheel verwijderen van uw computer. Hiervoor kunt u de instructies onder de Help-functie van uw browser volgen. Als u het ontvangen van cookies door uw browser uitschakelt, kunt u echter wel problemen ondervinden bij de toegang tot bepaalde pagina's en functies op deze site.
Wij maken op onze website ook gebruik van web-beacons om bepaalde gegevens te verzamelen. Een web-beacon is een elektronisch bestand op een pagina van een website waarmee wij gebruikers kunnen tellen en herkennen die de betreffende pagina hebben bezocht. Een web-beacon kan onder andere worden gebruikt in een e-mail in html-formaat om de reacties op onze communicatie vast te stellen en de effectiviteit ervan te meten, bijvoorbeeld als u een e-mail van ons krijgt en klikt op een link in die e-mail om naar onze website te gaan. In algemene zin kunt u web-beacons in e-mails vermijden door de html-weergave uit te schakelen en alleen het tekstgedeelte van uw e-mail weer te geven.
Als u naar onze websites gaat, zal het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt, zoals een pc of een mobiel apparaat, door ons worden vastgesteld en bewaard [plus uw inloggegevens, browsertype en -versie, besturingssysteem en platform en eventueel door u gebruikte plug-ins].
U kunt er ook voor kiezen om mobiele apps te downloaden die door Kimberly-Clark worden aangeboden. Als u onze mobiele apps gebruikt, kunnen de mobiele apps bepaalde informatie automatisch verzamelen, zoals het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de tijdelijke of persistente unieke apparaat-id's (ook wel UDID genoemd) en informatie over de wijze waarop u de apps gebruikt. De mobiele app kan ook bepaalde informatie verzamelen die u vrijwillig verstrekt, zoals productgegevens bij het scannen van een streepjescode en transactiegegevens, bijvoorbeeld als u een aankoop doet of reageert op een aanbieding. Onze mobiele apps kunnen nauwkeurige informatie verzamelen over de locatie van uw apparaat, bijvoorbeeld wanneer u naar een winkel zoekt. U moet echter eerst toestemming verlenen via uw apparaat voordat de app dergelijke locatiegegevens kan opvragen via technologieën als GPS, WiFi of nabijgelegen zendmasten. De aanbieders van mobiele diensten kunnen apparaatspecifieke gegevens verzamelen, zoals een unieke code voor hulpmiddelidentificatie bij gebruik van onze site of een van onze mobiele apps.

Even geduld a.u.b.